CĂN HỘ 706-T6 NGOẠI GIAO ĐOÀN

𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐚̉𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐛𝐚̀𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝟕𝟎𝟔-𝐓𝟔 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐨 Đ𝐨𝐚̀𝐧

▪️𝑫𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 | 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝟕𝟎𝟔-𝐓𝟔 𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐨 Đ𝐨𝐚̀𝐧 - 𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐜𝐮̛ 𝐇𝐚𝐧𝐉𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧

▪️𝑫𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒊́𝒄𝒉 | 141M2

▪️𝑯𝒂̣𝒏𝒈 𝒎𝒖̣𝒄 | Đ𝑎̣̂𝑝 𝑝ℎ𝑎́ - 𝐶𝑎̉𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 - 𝑇ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 - 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡

▪️𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 | 𝑇𝐴𝑇𝐻𝑂𝑀𝐸

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN