CĂN BIỆT THỰ TRONG MƠ 180m2

𝐇𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐬𝐚𝐧𝐠 "Đ𝐄̣𝐏 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐌𝐎̛"

▪️𝑫𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 | đườ𝚗𝚐 𝙻ê 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 Ấ𝚗 - 𝙳ữ𝚞 𝙻â𝚞 - 𝚅𝚒ệ𝚝 𝚃𝚛ì

▪️𝑪𝒉𝒖̉ đ𝒂̂̀𝒖 𝒕𝒖̛ | 𝙼𝚛. 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚐 & 𝙼𝚛𝚜. 𝙽𝚑𝚞𝚗𝚐

▪️𝑫𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒊́𝒄𝒉 | 𝟷𝟾𝟶𝚖𝟸 - 𝟹 𝚝ầ𝚗𝚐

▪️𝑯𝒂̣𝒏𝒈 𝒎𝒖̣𝒄 | 𝚃𝚑𝚒 𝚌ô𝚗𝚐 𝚡â𝚢 𝚍ự𝚗𝚐 𝚝𝚛ọ𝚗 𝚐ó𝚒 - 𝙽ộ𝚒 𝚝𝚑ấ𝚝

▪️𝑻𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 | 𝚃𝙰𝚃𝙷𝙾𝙼𝙴

𝑅𝑎̂́𝑡 𝑣𝑢𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑜 𝑣𝑖̀ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑎𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑁ℎ𝑢𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑖 đ𝑎̃ 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑇𝐴𝑇𝐻𝑂𝑀𝐸. 𝑆𝑢̛̣ ℎ𝑎̀𝑖 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̃ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑜 𝑙𝑜̛́𝑛 đ𝑒̂̉ 𝑇𝐴𝑇𝐻𝑂𝑀𝐸 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 ℎ𝑜̛𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑎𝑖....

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN